Obec Cholina

Sdílet na Facebook Informace na e-mail Přihlásit se k odběru SMS

Dnes je 20.3.2019, svátek má Světlana.

Jednací řád zastupitelstva

Úvodní strana » Samospráva obce » Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád obecního zastupitelstva v Cholině

Obecní zastupitelstvo schválilo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tento jednací řád.

§ 1 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

§ 2 Pravomoci obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novelizací.

§3 Svolání jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. zasedání obecního zastupitelstva řídí starosta. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo přednosta okresního úřadu, starosta je povinen svolat zasedání obecního zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

§4 Příprava jednání obecního zastupitelstva

1) Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
    a) dobu a místo jednání
    b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
    c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.

2) Návrhy členů obecního zastupitelstva nebo komisí se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání obecního zastupitelstva nebo písemně.

3) Podněty a návrhy občanů obce Cholina, jakož i požadavek na projednání určité záležitosti na zasedání zastupitelstva obce v oblasti samostatné působnosti obce se předkládají písemně prostřednictvím obecního úřadu nejméně v 7 denním předstihu před jednáním ZO.

4) Písemné materiály, určené pro jednání obecního zastupitelstva, předkládá navrhovatel v počtu 2 výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání obecního zastupitelstva jeho členům.

5) Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:
   a) název materiálu
   b) jeho obsah
   c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.

6) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména
   a) zhodnocení dosavadního stavu,
   b) rozbor příčin nedostatků
   c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

7) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

8) O místě, době a navržením pořadu jednání obecního zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva, a to na úřední desce obecního úřadu, prostřednictvím obecního rozhlasu, popř. též jiným vhodným způsobem.

9) Připomínky k projednávaným záležitostem na zasedání ZO mohou občané obce Cholina uplatnit buď písemně alespoň v 3 denním předstihu, nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

§5 Účast členů obecního zastupitelstva na jednání

1) Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§6 Program jednání

1) Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta nebo jiný pověřený člen ZO (dále jen předsedající).

2) Na schůzi obecního zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.

3) Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.

§7 Průběh jednání obecního zastupitelstva

1) Schůzi obecního zastupitelstva řídí starosta případně místostarosta.

2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do14 dnů nové jednání obecního zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí , že jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7) Starosta předkládá obecnímu zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Obecní zastupitelstvo rozhodne hlasováním.

8) Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

9) K projednávaným bodům ale i jiným otázkám otevře řídící diskusi. Do diskuse se přihlašuje zvednutím ruky a slovo je uděleno dle pořadí, v jakém se diskutující hlásili. Do diskuse se může přihlásit člen ZO, předseda komise či výboru, dále pak občan, který dovršil věku 18ti let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a má v obci trvalé bydliště. Slovo je přednostně uděleno členu ZO nebo předsedovi výboru, pokud o ně žádá.Do diskuse je možno se přihlásit jen do konce rozpravy.

10) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

11) Obecní zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
      - nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát 
      - doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně na 5 minut a u předkladatele na 10 minut)
      - technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

13)Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

§8 Příprava usnesení obecního zastupitelstva

1) Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá návrhová komise.

3) Usnesení zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva, výborům nebo komisím.

§9 Hlasování

1) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení,aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné 
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.

8) Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty, nebo jiným radním.

9) Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí na úřední desce do 7 dnů od schválení obecního zastupitelstva, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

§10 Dotazy členů obecního zastupitelstva

1) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, jednotlivé členy obecního zastupitelstva, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně, nejdéle do 30 dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání obecního zastupitelstva na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádřil v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.

4) Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

§11 Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§12 Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech jeho členů nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

§13 Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2) Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání obecního zastupitelstva.

§14 Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva

1) O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3) V zápisu se uvádí:
   - den a místo jednání
   - hodina zahájení a ukončení
   - doba přerušení
   - jména určených ověřovatelů zápisu
   - jména omluvených i neomluvených členů obecního zastupitelstva
   - program jednání
   - průběh rozpravy se jmény řečníků
   - podané návrhy
   - výsledek hlasování
   - schválené znění usnesení
   - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát 
součástí zápisu.

4) Zápis se pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání obecního zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.

§15 Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení obecního zastupitelstva.

2) Komise a výbory obce opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.

3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta obce a informuje pololetně zasedání obecního zastupitelstva.

§16 Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 15. 05. 2007


Obec Cholina | Tvorba www stránek - webové prezentace