Obec Cholina

Sdílet na Facebook Informace na e-mail Přihlásit se k odběru SMS

Dnes je 20.3.2019, svátek má Světlana.

Povinné informace

Úvodní strana » Obec Cholina » Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Cholina

2. Důvod a způsob založení

Obec Cholina (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo >> Starosta >> Obecní úřad

Organizační složky obce:
Obecní knihovna 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Cholina

Příspěvková organizace:
Základní škola a Mateřská škola Cholina, okres Olomouc, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Cholina 52
783 22 Cholina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Cholina 52
783 22 Cholina

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

4.4. Telefonní čísla

585 348 026 - účetní
581 580 030 - starostka obce
581 580 029 - matrika, archiv, údržba

4.5. Čísla faxu

---

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.obeccholina.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obec@obeccholina.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@obeccholina.cz - starosta
tomas.ostransky@obeccholina.cz - údržba

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, č.ú.: 1801718359/0800
ČNB, č.ú.: 
94-315811/0710

6. IČ

00299006

7. DIČ

obec Cholina není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

viz stránka rozpočet

9. Žádosti o informace

osobně na Obecním úřadě Cholina, Cholina 52, 783 22 v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

telefonicky na čísle 585 348 026

není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

formulář písemné žádosti můžete doručit:
elektronicky (e-mailem) na adresu obec@obeccholina.cz
elektronickou podatelnou
poštou na adresu Obecní úřad Cholina, Cholina 52, 783 22

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání 

osobně na Obecním úřadě Cholina, Cholina 52, 783 22 v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

telefonicky na čísle 585 348 026

elektronicky (e-mailem) na adresu obec@obeccholina.cz

elektronickou podatelnou

poštou na adresu Obecní úřad Cholina, Cholina 52, 783 22 

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím Obecního úřadu Cholina.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Olomouckého kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Starosta obce, resp. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Cholina rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím OÚ Cholina.

12. Formuláře

viz stránka formuláře ke stažení

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

Správní obvody pro obec Cholina:

  • obec s rozšířenou působností: Litovel

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

viz stránka přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka výroční zprávyObec Cholina | Tvorba www stránek - webové prezentace